top of page

Een inkijk in het ontstaan van beliaert's bronzen beelden

A glimpse into the origins of beliaert's bronzesMijn opleiding...

My training...


Bram Eliaert aka beliaert,

born in Ghent in 1977.

 

Since his youth he has not only followed a self-willed path in the world, but also found his own path in the world of the arts.

With a background in India at the end of the '90s, the restless fin de siècle feeling could be exchanged for a long break with his  new mentor, singer and sculptor Walter De Buck, in Ghent. After 8 years off serving as an apprentice Bram continued his own path.

The peace and balance that Bram experienced with Walter is reflected in several of his works of art. Sculpting is not a choice, it is its true nature. The creative process is the biggest challenge and the end result is the satisfaction.

Bram's works always start from his personal vision or message, but carry much further than mere aesthetics. His soul is contained in every work and he wants to give his thoughts and visions far away in time and place with his fellow man.

With due attention to spirituality, balance, tranquility, emotions and endangered nature, Bram wants to contribute to bringing these themes to the attention, now and in the distant future. Bram's bronzes are often unique pieces, to give each work even more character and personality. The shapes and images he creates reflect reality and give us his personal interpretation with all due respect for harmony and aesthetics.

 

 

 

Bram Eliaert alias beliaert,

geboren in Gent in 1977.

 

Hij heeft sinds zijn jeugd niet alleen een eigenzinnige weg in de wereld bewandeld, maar ook zijn eigen pad in de wereld van de sculpturen gevonden. 

Met een achtergrond in het India van eind de jaren '90 kon het onrustige fin de siècle gevoel ingeruild worden voor een langdurige rustpauze bij zanger en beeldhouwer Walter De Buck in Gent, waarna Bram zijn eigen weg vervolgde.

De rust en het evenwicht die Bram er ervaarde komt tot uiting in meerdere kunstwerken van zijn hand. Beeldhouwen is geen keuze , het is zijn ware natuur. Het creatieve proces is de grootste uitdaging en het eindresultaat de voldoening.

Bram's werken vertrekken altijd vanuit zijn persoonlijke visie of boodschap, maar dragen veel verder dan louter esthetiek. Zijn ziel zit vervat in ieder werk en hij wil zijn gedachten en visioenen zowel in tijd als in p​laats ver weg meegeven met de medemens.

Met de nodige aandacht voor spiritualiteit, het evenwicht, rust, emoties en de bedreigde natuur wil Bram zijn steentje bijdragen om deze thema's onder de aandacht te brengen, nu en in de verre toekomst.

Bram's bronzen zijn vaak piece​s uniques, om elk werk nog meer karakter en persoonlijkheid  te kunnen meegeven. De vormen en beelden die hij creëert reflecteren de realiteit en geven ons zijn persoonlijke interpretatie met alle respect voor harmonie en esthetiek.   

 

 

 

Inspiration

 

beliaert draws his inspiration from the wonderfully beautiful life that he does not necessarily experience as easy. This translates into balancing figures, people searching for balance. In addition, he creates abstract trees, with or without tiny figures, which symbolize man who tries to imitate, recreate and shape nature to his liking. This leads to a post-apocaliptic situation that, according to Bram, we are closer to than we realize. The figures, as it were, cling to the last branches of the trees. But even so these trees are like gods who watch over different generations for thousands of years and will outlive us many times over. Nature will overcome. Much of his work is driven by a strong urge for spirituality. Nevertheless, he has a hard time with the many taboos, the rules and laws that the different religions impose on their practitioners. Bram tries to denounce this in a light-hearted way in his works. He is careful not to come across as hurtful or even judgmental. Humor is the best cure for rigidity. The Life of Brian vs. the 10 Commandments.

 

Inspiratie

beliaert put zijn inspiratie uit het wonderlijk mooie leven dat hij niet persé als gemakkelijk ervaart. Dit vertaalt zich in  ballanserende figuren, mensen die zoeken naar het evenwicht.  Daarnaast creëert hij abstracte bomen, al dan niet met nietige figuren, deze symboliseren de mens die de natuur probeert na te bootsen, te herscheppen, te vormen naar zijn zin. Dit leidt tot een postapocaliptische situatie waar we volgens Bram dichter bij staan dan we zelf beseffen. De figuren houden zich als het ware vast aan de laatste takken van de bomen. Maar evengoed zijn deze bomen als goden die duizenden jaren onze verschillende generaties gadeslaan en ons vele malen zullen overleven. De natuur komt ons wel te boven. Veel van zijn werk wordt gedreven door een sterke drang tot spiritualiteit. Neemt niet weg dat hij het moeilijk heeft met de vele taboes, de regels en wetten die de verschillende religies hun beoefenaars opleggen. In zijn werken probeert Bram dit op een luchtige manier aan de kaak te stellen. Hij hoedt er zich voor niet kwetsend of zelfs oordelend over te komen. Humor is de beste remedie tegen starheid. The Life of Brian versus de 10 geboden. De beeldhouwwerken Lichtgever en Lingasana zijn hiervan mooie voorbeelden.

 

 

 

De weg naar het beeldhouwen ...

Zoekend naar de zin van het leven pendelde Bram van zijn 18de tot zijn 24e tussen India en Belgie. Het leven ontdaan van luxe en verwachtingen beviel hem wel. Geïnspireerd door de eeuwenoude beeldhouwkunst die hij tegenkwam zocht hij een meester beeldhouwer om hem te onderwijzen. Deze vond hij in zijn geboortestad Gent, in de persoon van Walter De Buck. Gedurende 7 jaar diende hij als leerling beeldhouwer, hierna ging hij zijn eigen weg.

Towards a life of sculpture...

He had spent years travelling between India and Belgium, trying to make ends meet, choosing a life of financial poverty, enjoying many rich experiences, when he finally bumped into the not-for-profit project Loods 13. At Loods 13 he had the opportunity to spend a year trying out different artistic crafts. He soon found that he was drawn to working with metals, in particular copper beating and bronze casting. The studio atmosphere, the smell of metals, heavy grinding machines, odours of sweat, cold in winter, hot in summer, and working with a mishmash of anarchic sculptors guided by Walter De Buck, instilled in him the passion for sculpting. At that time, he was mainly interested in the craft; the art would come later. 

Walter De Buck - Bram Eliaert - Ballerina

Na al die jaren keerde hij terug naar zijn eerste geliefde India maar na enkele maanden miste hij zijn atelier, het reizen had plaats gemaakt voor het creëren. Als kunstenaar is hij steeds op zoek naar de vertaling van zijn gedachten en visioenen, wanneer dit gevonden is werk hij verder naar het perfectioneren van dit beeld. Een kunstenaar zijn proces is nooit voltooid. We studeren voor het leven en over het leven en dit levenslang

After al these years, he moved back to his beloved India. But blood is thicker than water, and six months later he was back in Loods 13. With a head full of ideas and fingers itching to get to work, he started teaching in Loods 13. This was a point of no return. During these wonderful years, he learned a great deal. A sculptor never stops learning. It is a lifelong process in which we learn about life and how to live.

Tempel in Kadjuraho,

 India


beliaert en Liza

 verstraete

image_edited.jpg
image.jpg
bottom of page